P1-16

 

CSOF

  同步軸誤差-偏移補償

通訊位址:0120CH

0121H

 

 

初值:

0

相關索引:9.2

 

 

控制模式:

PR

 

 

單位:

凸輪主軸脈波單位 pls

 

 

設定範圍:

-32768 ~ +32767

 

 

資料大小:

16bit

 

 

 

顯示方式:

DEC

 

 

 

參數功能:

  當同步修正軸作用時,欲變更 同步誤差V54h),可隨時用本參數下達偏移量,來改變 相位的偏差量!

 

 寫入本參數: 同步誤差 同步誤差  + 寫入值

 讀取本參數: 讀出值  =  同步誤差 

 

註:

1,        本參數下達時,採累進制,不受當前誤差值影響。

同步誤差 可用 監視變數 V054H 觀察。